Olet täällä

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2016

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2016

Vuodenvaihteesta alkaen monen Kelan maksaman etuuden määrä pienenee ja joidenkin etuuksien ennakonpidätysprosentti muuttuu, yksityisen sairaanhoidon korvaukset pienenevät ja lääkekorvauksiin tulee 50 euron alkuomavastuu. Alla on lyhyesti kerrottu muutoksista ja tarkemmin niistä saa tietoa Kelan omilta sivuilta. Eduskunta on hyväksynyt suurimman osan muutoksista, mutta kaikkia lakeja ei ole vielä vahvistettu.

Yksityisen sairaaanhoidon korvaukset

Yksityisen sairaanhoidon lääkärin, hammaslääkärin ja suuhygienistin toimenpidekohtaisia korvaustaksoja sekä lääkärin ja hammaslääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon korvaustaksoja pienennetään vuoden 2016 alusta alkaen. Lisäksi fysioterapian korvattavien toimenpiteiden taksaluettelosta poistetaan ryhmässä annettava liikuntahoito, altaassa annettava liike- tai liikuntahoito, ergometri- tai muu laiteharjoittelu ja erilliset fysikaalisen hoidon toimenpiteet. Uudet korvaustaksat ovat nähtävissä verkossa www.kela.fi/taksat 1.1.2016 alkaen.

Lääkekorvauksien muutoksia

Suomen hallitus esittää, että Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairasvakuutuslain mukaisen korvauksen vuotuisten lääkekustannusten ylittäessä 50 euron alkuomavastuun (HE 128/2015). Se ei koskisi alle 18-vuotiaita. Alkuomavastuu kerryttäisi lääkkeiden vuosiomavastuuta eli ns. lääkekattoa, joka vuonna 2016 on 610,37 euroa.

Lääkkeiden peruskorvaus nousee nykyisestä 35:stä 40 %:iin, mutta alempi ja ylempi erityiskorvaus säilyvät ennallaan 65 %:ssa ja 100%:ssa. Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaista omavastuuta esitetään kuitenkin korotettavaksi 4,50 euroon ja vuosiomavastuun ylityksen jälkeistä omavastuuta 2,50 euroon.

Tarkemmat tiedot lääkekorvauksista Kelan omilla sivuilla www.kela.fi.

Matkakorvausten omavastuu nousee

Hallitus esittää Kelan korvaamien matkojen omavastuun nostamista 16 eurosta 25 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta (HE 106/25). Tällöin matkakorvausten vuosittainen omavastuuosuus nousisi 300 euroon.

Kela korvaa taksilla tehtyjä matkoja, jos asiakas ei voi käyttää muuta kulkuneuvoa terveydentilansa tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Kelan korvaama taksimatka tilataan alueellisesti keskitetyistä tilausnumeroista. Mikäli matkan tilaa muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta, taksimatkan omavastuu nousisi 32 eurosta 50 euroon.

Vuodenvaihteen jälkeen Kelan myöntämien vakiotaksiasiakkaiden matkoja voidaan yhdistellä muiden asiakkaiden matkoihin. Matkoja ei kuitenkaan yhdistellä, jos terveydenhuolto on antanut vakiotaksiasiakkaalle oikeuden matkustaa yksin lomakkeella SV 67 Todistus matkakorvausta varten.

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan muutokset

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät pienenevät 24,02 eurosta 23,93 euroon päivää kohden.

Hallitus esittää, että sairaus- ja kuntoutusrahan 70%:n korvaustasoon oikeuttava vuosittainen työtuloraja lasketaan 36 419 eurosta 30 000 euroon (HE 105/2015). Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa ja kuntoutusrahaa karttuu nykyisen 40 %:n sijasta 35 % vuoden 2015 tasosta 56 032 euroon saakka ja tämän ylittävältä osalta 25 %.

Vuonna 2016 alkavien, työtuloihin perustuvien sairaus. ja osasairauspäivärahojen sekä kuntoutusrahan tulorajat tarkistetaan palkkakertoimella, joka nousee 0,7 %. Päivärahan perusteena olevista työtuloista vähennetään 4,60 % vakuutusmaksuvähennyksenä.

Sairausvakuutusmaksut nousevat hieman

Vuonna 2016 yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu eli sairausvakuutusmaksu on 2,12 % (2,08 % vuonna 2015).

Vuonna 2016 vakuutetun palkansaajan sairausvakuutusmaksu on 2,12 % palkasta, josta päivärahamaksun osuus on 0,82 % ja sairaanhoitomaksun osuus 1,30 % (vuonna 2015 yhteensä 2,10 %).

Yrittäjän sairausvakuutusmaksu on 2,25 % työtulosta vuonna 2016. Tästä päivärahamaksun osuus on 0,82 %, sairaanhoitomaksun osuus 1,30 %. Yrittäjien maksama lisärahoitusosuus pysyy vuoden 2015 tasolla ja on 0,13 %. Tämä maksu koskee YEL-vakuutettuja yrittäjiä.

Etuudensaajat maksavat vuonna 2016 eläkkeestään tai etuustulostaan sairausvakuutusmaksuna 1,47 %, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2015 (1,49 %).

Vammaistuet pienenevät hieman

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet sekä eläkettä saavan hoitotuki pienenevät vuodenvaihteessa 0,4 %.

Vammaistuen uudet määrät ovat: perusvammaistuki 92,94 e/kk, korotettu vammaistuki 216,87 e/kk ja ylin vammaistuki 420,51 e/kk.

Eläkettä saavan hoitotuen uudet määrät ovat seuraavat: perushoitotuki 62,25 e/kk, korotettu hoitotuki 154,96 e/kk ja ylin hoitotuki 327,67 e/kk.  Veteraanilisä on 105,13 e/kk.

Muita muutoksia

Vuoden 2016 alusta alkaen kuntoutusprykoterapiakorvauksen määrä on sama aikuisille ja nuorille, eikä korvauksen määrään vaikuta terapeutin koulutustaso. Kela maksaa yksilöterapiasta korvausta 57,60 euroa.

Vuoden 2016 alusta kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea.

Lakimuutoksen vaikutuksesta myös kuntoutuksen sisältö uudistuu ja sen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Tavoitteena on, että myös työelämässä olevilla vaikeavammaisilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä kuntoutukseen ja heidän työkykyään voitaisiin näin tukea. Uudistuksella tähdätään oikea-aikaiseen ja yhä tehokkaampaan kuntoutukseen.

Kela tarjoaa ensi vuoden alusta sekä työelämässä oleville että työelämästä poissa oleville tuki- ja liikuntaelinoireisille kuntoutujille uutta avomuotoista kuntoutusta.  Pääasiassa laitosmuotoisesti toteutettavan Tules-kuntoutuskurssin rinnalle tulee uutena kurssityyppinä pelkästään avomuotoisena toteutettava Tules-avokurssi, mikä mahdollistaa työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen. Kuntoutukseen osallistumisen ajalta maksettavan kuntoutusrahan rinnalle tuli lokakuun alussa uusi etuus, osakuntoutusraha. Se tukee työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana ja mahdollistaa tuen maksamisen uudenlaisissa kuntoutustoimenpiteissä.

Vuoden alusta alkaen ei enää myönnetä ruokavaliokorvauksia.  Myös jo maksussa olevat ruokavaliokorvaukset lakkautetaan.  Ruokavaliokorvauksen poistamisen taustalla ovat valtiontalouden säästötarve sekä valtioneuvoston yhteisesti hyväksymä poliittinen ratkaisu käytettävissä olevien rahojen kohdentamisesta. Muutoksella pyritään myös siihen, että eri sairaus- ja vammaryhmät olisivat yhdenvertaisessa asemassa.

Muutoksia tulee myös mm. perhe-etuuksiin, opintorahaan vaikuttavien opiskelijan vanhempien tulorajoihin ja yleiseen asumistukeen. Niistä saa lisätietoa Kelan nettisivuilta 1.1.2016 alkaen.

Etuuksien ennakonpidätys

Jos etuuksien ennakonpidätyksen perusteena käytetään palkkaa varten annettua verokorttia, pidätysprosentti on tammikuun alusta alkaen vähintään 25 prosenttia aiemman 20 prosentin sijaan. Muutos koskee erityishoitorahaa, erityisäitiysrahaa, isyysrahaa, kotihoidon tukea, kuntoutusrahaa, sairauspäivärahaa, vanhempainrahaa ja äitiysrahaa. 

Enintään vähimmäismääräisenä maksettavasta päivärahaetuudesta ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin 20 prosentin mukaisesti.

Muutos ei koske peruspäivärahaa, työmarkkinatukea ja vuorottelukorvausta. Näistä ennakonpidätys on edelleen 20 prosenttia. Opintorahan ennakonpidätys on 10 prosenttia. Näitä etuuksia varten ei tarvitse toimittaa verokorttia Kelaan.

Veronalaista etuutta saava asiakas voi halutessaan toimittaa Kelaan muutosverokortin, joka on tarkoitettu etuuden maksamista varten. Tällöin ennakonpidätys tehdään uuden verokortin prosentin mukaisesti. Etuuden maksamista varten tarkoitetun muutosverokortin voi tilata verkossa vero.fi/verokortti, puhelimitse Verohallinnon asiakaspalvelusta tai käymällä verotoimistossa.

Ennakonpidätyksen muutoksella varmistetaan, että etuuden veroprosentti on mahdollisimman oikea. Palkan veroprosentti on usein liian pieni, sillä etuuksista ei voi tehdä samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta.
 

Kelan verkkosivuilla uudet etuusmäärät julkaistaan 1.1.2016.

www.kela.fi/lapsiperhe

www.kela.fi/asumistuki

www.kela.fi/tyottomyys

www.kela.fi/sairastaminen

www.kela.fi/kuntoutus

www.kela.fi/vammaistuet

www.kela.fi/elakkeet

www.kela.fi/tyoterveys