Olet täällä

Kela uudistaa vaikeavammaisten kuntoutusta

Kela uudistaa vaikeavammaisten kuntoutusta

Vuoden 2016 alusta lähtien kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa korotettuun vammaistukeen tai korotettuun eläkettä saavan hoitotukeen. Lakimuutoksen vaikutuksesta myös kuntoutuksen sisältö uudeistuu ja nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa työelämässä olevien vaikeavammaisten mahdollisuuksia päästä kuntoutukseen ja heidän työkykynsä tukeminen.

Lakimuutos parantaa etenkin 16 vuotta täyttävien kuntoutujien tilannetta. Vammaistuen myöntämisen edellytykset muuttuvat nuoren täyttäessä 16 vuotta. Tähän asti on voinut käydä niin, että nuorelle ei ole enää myönnetty korotettua vammaistukea ja oikeus Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen on päättynyt. Lakiuudistuksen jälkeen kuntoutus voi jatkua, jos sille on tarvetta.

Toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena

Jatkossa asiakas voi saada kuntoutusta, jos sairauteen tai vammaan liittyvät rajoitteet aiheuttavat hänelle huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Toimintakyvyn rajoitteita tarkastellaan kokonaisuutena ja arvioinnissa otetaan huomioon ICF-toimintakykyluokituksen mukaiset osa-alueet ja niiden vuorovaikutussuhteet. Rajoite voi olla esimerkiksi liikkumisen ja käsien käytön, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen, käyttäytymisen ja mielentoimintojen, oppimisen ja tiedon soveltamisen, aistitoimintojen, tai itsestä, kodista tai asioinneista huolehtimisen alueella.

Kuntoutujan oma aktiivisuus tärkeää

Kuntoutujan oma aktiivisuus korostuu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisällössä  Kuntoutuksessa tehdään kuntoutujan kannalta tarpeellista yhteistyötä hänelle merkityksellisten toimijoiden kanssa. Kuntoutus voi toteutua yksilöterapioina- ja ryhmäterapioina sekä moniammatillisina kuntoutuspalveluina kuntoutuslaitoksissa. 

Kuntoutuksen yksilöllisessä suunnittelussa huomioidaan Käypä hoito ‑suositukset sekä kansalliset, esim. erikoisala- tai sairausryhmäkohtaisesti laaditut hyvän kuntoutuskäytännön suositukset. Kuntoutuksen suunnittelu tehdään aina yksilöllisesti yhdessä kuntoutujan ja tarpeen mukaan hänen läheistensä kanssa. Lisäksi kuullaan tarpeen mukaan kuntoutujalle merkityksellisten toimijoiden, kuten päiväkodin tai koulun edustajan tai avustajan, asiantuntemusta kuntoutujan suoriutumisesta arjen tilanteissa.

Lakimuutos tuo Kelan järjestämän kuntoutuksen piiriin uusia kuntoutujia arviolta noin 7 700.  Jos henkilöllä on jo voimassa oleva kuntoutuspäätös vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuntoutus jatkuu sen mukaisesti vuodenvaihteen jälkeen. Uusi hakemus ja kuntoutussuunnitelma kannattaa toimittaa Kelaan vasta, kun myönnetty kuntoutus on päättymässä.